Career App.tizer

UP Career Interest Survey

The University of Pretoria adapted a career interest survey that will be used as part of a smartphone application to help high school learners and students explore their career interests and map the career interests to possible programmes at the University of Pretoria. This application will be made available for free to all learners who want to apply to the University of Pretoria as a value added service.

TERMS of USE: By participating in the pilot study, you have a right to know the following information:

 1. A copy of your report will be stored on the UP data-base.
 2. Your results will be regarded as confidential and will only be available to staff members internal to the University of Pretoria.
 3. Participation is voluntary and you may withdraw at any point in time without any adverse consequences,
 4. Although the application asks for information that will be used to identify you, your information will be regarded as confidential and it will not influence your application to University of Pretoria (either positive or negative) in any way.
 5. Data may be used to improve the survey and to inform the mapping of interest profiles to the programmes offered at the University of Pretoria.
 6. Should the data be used for other research purposes, such as scientific articles or conference papers you will remain anonymous at all times and the data presented in aggregate format only.
 7. Data will be stored for 15 years under University of Pretoria regulations.
 8. You have a right of access to the developer in order to clarify any issue, should doubts arise.

If you have any questions regarding this survey, please contact Dr J Lemmens at email: jlemmens@up.ac.za.

DISCLAIMER

This application contains information about regulations, policies, tuition fees, curricula and programmes of the University applicable at the time of printing. Amendments to or updating of the information in this publication may be effected from time to time without prior notification. The accuracy, correctness or validity of the information contained in this publication is therefore not guaranteed by the University at any given time and is always subject to verification. The user is kindly requested, at all times, to verify the correctness of the published information with the University. Failure to do so will not give rise to any claim or action of any nature against the University by any party whatsoever.
Produced by the Client Service Centre in December 2014.UP-loopbaanbelangstellingsopname

Die Universiteit van Pretoria het ʼn loopbaanbelangstellingsopname aangepas sodat dit as deel van ʼn toepassing vir slimfone gebruik kan word. Die toepassing sal hoërskoolleerlinge en studente help om hul loopbaanbelangstellings te verken en hierdie belangstellings met moontlike studieprogramme van die Universiteit van Pretoria te versoen. Hierdie toepassing sal gratis as ʼn waardetoegevoegde diens aan leerders beskikbaar gestel word wat by die Universiteit van Pretoria aansoek wil doen.

BEPALINGS vir GEBRUIK: Na aanleiding van jou deelname aan hierdie loodsprojek, het jy die reg om die volgende te weet:

 1. ʼn Afskrif van jou verslag sal op UP se databasis gestoor word.
 2. Jou uitslae sal as vertroulik beskou word en sal slegs aan interne personeellede van die Universiteit van Pretoria beskikbaar gestel word.
 3. Deelname is vrywillig en jy mag enige tyd onttrek sonder enige nadelige gevolge.
 4. Alhoewel die toepassing inligting wat jou sal identifiseer verlang, sal dit as vertroulik beskou word en sal dit nie jou aansoek by die Universiteit van Pretoria op enige wyse (positief of negatief) beïnvloed nie.
 5. Data mag gebruik word om die opname te verbeter en om die versoening van belangstellingsprofiele met studieprogramme wat die Universiteit van Pretoria aanbied te bewerkstellig.
 6. Indien die data vir enige ander navorsingsdoeleindes, soos wetenskaplike artikels of kongresreferate, gebruik word, sal jy ten alle tye anoniem bly en die data sal slegs in die formaat van aggregate aangebied word.
 7. Data sal, in ooreenstemming met die Universiteit van Pretoria se regulasies, vir 15 jaar gestoor word.
 8. Jy het die reg om enige kwessie met die programmeerder uit te klaar indien enige twyfel ontstaan.

Indien jy enige vrae oor hierdie opname het, stuur asseblief ʼn e-pos aan dr J Lemmens by: jlemmens@up.ac.za.

VRYWARING

Hierdie slimfoontoepassing bevat inligting oor die reëls, beleide, onderriggelde, kurrikulums en programme van die Universiteit soos van toepassing ten tye van die druk daarvan. Wysigings aan of bywerking van die inligting in hierdie publikasie mag van tyd tot tyd sonder vooraf kennisgewing geskied. Die akkuraatheid, betroubaarheid of geldigheid van die inligting vervat in hierdie publikasie word derhalwe nie deur die Universiteit op enige gegewe tydstip gewaarborg nie en is onderhewig aan verifiëring. Die gebruiker word versoek om deurgaans die korrektheid van die gepubliseerde inligting met die Universiteit te bevestig. Versuim om dit te doen sal nie aanleiding gee tot enige eis of aksie van enige aard teen die Universiteit deur enige party hoegenaamd nie.
Uitgegee deur die Kliëntedienssentrum in Desember 2014.